Положення про академічну доброчесність

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету                                                               Директор Генічеської санаторної

Генічеської санаторної загально-                                                              загальноосвітньої школи-інтернату

освітньої школи-інтернату І-ІІІ                                                                   І-ІІІ ступенів Херсонської обласної

ступенів Херсонської обласної                                                                  ради

ради                                                                                                                                                                

________________О.О.Соц                                                                          ________________Н.І.Косова

02.04.2018                                                                                                       02.04.2018

Положення

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату

І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради

 1. 1.Загальні положення

 1. 1.Положення про академічну доброчесністьучасників освітнього процесу Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.
 2. 2.Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 1. 2.Принципи, норми етики та академічної

доброчесності закладу освіти

 1. 1.Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження інноваційної діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
 2. 2.Порушеннями академічної доброчесності згідно ст. 42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання.
 3. 3.Етика та академічна доброчесність забезпечується:
 4. 3.1.Учасниками освітнього процесу шляхом:

ü  Дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України;

ü  Утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;

ü  Дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

ü  Запобігання корупції, хабарництву;

ü  Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази закладу;

ü  Дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

ü  Дотримання норм про авторські права;

ü  Надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

ü  Невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

 1. 3.2.Педагогічними працівниками шляхом:

ü  Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

ü  Обов'язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

ü  Незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

ü  Підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

ü  Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

ü  Об'єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

ü  Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

ü  Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 1. 3.Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

 1. 1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 2. 2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
 3. 3.Заступник директора, який відповідає за методичну роботу:
 4. 3.1.Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;
 5. 3.2.Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
 6. 4.Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення.
 1. 1.Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

                                                    

 1. 1.Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Необ'єктивне оцінювання результатів навчання

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та практичні роботи;

-тематичне оцінювання;

-моніторинг;

-шкільні олімпіади та конкурсні роботи

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних знань

Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів

Обман:

фальсифікація

фабрикація

плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник;

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка;

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел. Використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І, ІІ кваліфікаційної категорії

Педагогічна та методична ради закладу, рада методичного кабінету, атестаційні комісії (закладу освіти, обласна)

5. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
 2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

 1. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.
 2. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

6. Прикінцеві положення

 1. Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення засідання педагогічної ради

Генічеської санаторної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІІ ст

Херсонської обласної ради

08.06.2018 №8

Склад комісії з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради

Голова комісії : Косова Н.І. – директор

Члени комісії:

Зеленська Н.О. -  заступник директора з навчально-виховної 

                              роботи;

Парфьонова Р.В. – заступник директора з виховної роботи;

Анпілогова Т.Є. – лікар-педіатр;

Арнольд Ю.М. – помічник директора по господарській роботі;

Соц О.О. – голова профспілкового комітету;

                                               Петрова О.В. – практичний психолог