ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХІУ сесії УІІ скликання Херсонської обласної ради

№ 579 від «08» вересня  2017 р.

                                                       
СТАТУТ
ГЕНІЧЕСЬКОЇ САНАТОРНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)
 
м. Херсон
2017
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Генічеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради (далі навчальний заклад) є загальноосвітнім навчально-виховним закладом з медичним профілем для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту.  Навчальний заклад є правонаступником середньої санаторної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, що була реорганізована відповідно до Розпорядження виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів від 03.06.1983 року № 377-р «Про реорганізацію Генічеської восьмирічної школи-інтернату». Назву змінено відповідно до наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 01.09.2004 «Про назви, печатки, штампи та вивіски загальноосвітніх навчальних закладів».

               1.1. Навчальний заклад є комунальним закладом, заснованим теріторіальними громадами сіл, селищ, міст Херсонської області, що діють в особі Херсонської обласної ради (далі – Засновник), та належить до об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.
 1. Заклад підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Херсонській обласній раді, а в галузі освіти входить до сфери управління Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

 2. Повне найменування: ГЕНІЧЕСЬКА САНАТОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

 Скорочена назва: ГЕНІЧЕСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ.
 1. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України,  печатку,  штамп, ідентифікаційний код,  бланки з власною назвою.

 2. Взаємовідносини навчального закладу  з юридичними і фізичними особами визначаються  відповідно до вимог чинного законодавства України і договорами, що укладені між ними.

 1.6. Місцезнаходження навчального закладу: 75500, Херсонська область, Генічеський район, м. Генічеськ, вул. Гоголя, 86.
1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Херсонської обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, розпорядженнями голови Херсонської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Навчальний заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, що передбачена законодавством України та цим Статутом.
             1.8. Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником та розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України, власним статутом та рішенням Засновника;
- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями Власника;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивних, літньо-оздоровчих, лікувально-профілактичних, санаторно-курортних  і культурних підрозділів за погодженням з Засновником;
- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
- встановлювати форму для учнів;
- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій, як в Україні, так і за її межами;
- навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України.
1.9.  За рішенням загальних зборів у навчальному закладі створюються та функціонують:
- методичні об'єднання вчителів,
- методичне об'єднання вихователів,
- методичне об'єднання класних керівників,
- психологічна служба.
           1.10. Медичне обслуговування вихованців навчального закладу здійснюється медичними працівниками, які входять до штату навчального закладу. У разі відсутності у штаті посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних закладів Міністерства охорони здоров’я України.
 
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 
 1. Головним завданням навчального закладу є:

               - забезпечення реалізації права громадян, які мають хронічні неспецифічні захворювання органів дихання, на повну загальну середню освіту;
               -  відновлення і зміцнення здоров’я дітей;
    - виховання громадянина України;
    - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
   - формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
   - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав та свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина;
  - розвиток особистості учня, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду;
  - реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних та світоглядних переконань;
  - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів (вихованців);
  - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.
2.2. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи навчального закладу  погоджується та затверджується у встановленому чинним законодавством України порядку.
2.3. Лікувально-реабілітаційний процес в санаторній школі-інтернаті здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров’я України.
2.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
Робочий навчальний план закладу затверджується управлінням освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації.
        2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також: науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
        2.6. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
        2.7. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється згідно з направленням управління освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), санаторно-курортної картки, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), на підставі рішень психолого-медико-педагогічних комісій.
        2.8.     Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік  розпочинається 1 вересня Днем  знань і закінчується датою відповідно до навчального плану.
Навчальний рік поділяється на семестри: орієнтовно,
перший з 1.09 до 28.12,  другий з 12.01. до 31.05.
2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
        2.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
 1. Тривалість уроку у навчальному закладі становить:

                   - у 1-х класах – 35 хвилин;
                   - у 2-11 класах - 40 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – не менше 20 хвилин.
             2.12.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується управлінням освіти,  науки  та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, Держпродспоживслужбою і затверджується директором навчального закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.13.         Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються учителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні.
2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою діючим наказом Міністерства освіти і науки України.
2.17.   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється на підставі річних підсумкових оцінок.
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні листи, похвальні грамоти.
2.20.         У закладі освіти встановлюється 12-ти бальна система оцінювання знань учнів.
2.21.         Усі бали є позитивними і всі учні переводяться до наступного класу відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).
2.22.         Вихованці навчального закладу звільняються  від складання державної підсумкової атестації   згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.
2.23.         Усі навчально-виховні та лікувально-реабілітаційні заходи є складовою частиною охоронного режиму, додержання якого є обов'язком усіх працівників. Режим школи є цілодобовим, складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором, за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації та управлінням Держпродспоживслужби у Генічеському районі.
2.24. Охоронний режим навчального закладу має такі специфічні функції:
- відновлювальну, яка передбачає зниження напруженості у розпорядку діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей;
- дозувальну, яка зумовлює точність вибору варіантів режиму або окремих його компонентів як умови відновлення здоров'я;
- тренувальну, яка дає змогу сформувати та закріпити навички здорового способу життя протягом певного періоду перебування у санаторній школі-інтернаті.
2.25. З метою індивідуальної корекції загального розвитку учнів учителі основних предметів щотижня, згідно з розкладом, проводять індивідуальні та групові заняття.  Для проведення занять у групи об’єднуються учні, яким необхідно вдосконалити  навички та знання з певного предмету. Робота з цілим класом або більшою кількістю учнів на таких заняттях не допускається.
2.26.         Двічі на рік усі учні проходять поглиблений медичний огляд лікарями-спеціалістами.
З цією метою, крім штатних спеціалістів, за погодженням з органами охорони здоров'я області закріплюється відповідний медичний персонал.
Подальше лікування і реабілітація дітей здійснюється з урахуванням висновків та рекомендацій обласних лікарів-спеціалістів, залучених до проведення поглибленого медичного огляду.
2.27. Організація лікувально-реабілітаційної роботи проводиться, виходячи з наявності таких психологічних особливостей, клінічних проявів у хворих дітей, що спричинюють утруднення у навчанні:
- основного захворювання;                                                                                                                                                                                                                                         
- соматичної ослабленості, нерідко спричиненої загальним порушенням нервової регуляції та впливом основного захворювання;
- загальної недостатності функцій нервової системи (підвищена виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегето-судинної дистонії).
Ці фактори визначають зміст основних напрямків лікувально-реабілітаційної роботи у школі.
2.28. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується контролем за правильним розподілом розумового та фізичного навантаження навчальних занять та відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання й загартування дітей, профілактикою травматизму, систематичною перевіркою організації раціонального харчування, дотримання протиепідемічних правил. В разі виникнення екологічного лиха та епідемій обласними та місцевими органами виконавчої влади може встановлюватися особливий режим роботи навчального закладу.
2.29.         Лікувально-реабілітаційні заходи передбачають контроль за фізичним розвитком дітей, підтримуванням достатнього рівня психічної активності та працездатності. З цією метою застосовується тривала терапія загально зміцнювальними препаратами.
Для відновлення здоров'я дітей вживаються такі заходи:
специфічна медикаментозна терапія, спрямована на лікування основного захворювання, терапія загальних нервово-психічних відхилень та купіювання соматичної ослабленості, оздоровлення.
Лікування основного захворювання включає специфічну медикаментозну, фізіо-, кліматотерапію, спеціальну лікувальну фізкультуру, інші види лікування.
2.30. Спільна діяльність медичних, психологічних і педагогічних працівників полягає у клінічних і педагогічних спостереженнях за учнями у процесі занять та у позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розробки індивідуального підходу до дитини. На їх основі уточнюється охоронно-щадний режим, рекомендації щодо подальшого навчання, вибору професії, участі у суспільно-корисній, продуктивній праці. Результати медичних, психологічних і педагогічних спостережень за кожною дитиною розглядаються на засіданнях шкільної медико-педагогічної комісії декілька разів на рік.
Лікарі проводять освітню роботу серед учителів, вихователів, психологів, батьків щодо ознайомлення із санітарно-гігієнічним і охоронним режимом санаторної школи-інтернату, клінічними проявами захворювань дітей.
Педагогічні працівники знайомлять лікарів з методами санітарно-гігієнічного виховання дітей, особливостями корекційного навчання та педагогічного вивчення особистості.
2.31.         Уроки фізичної культури проводяться за програмою для спеціальної медичної групи. Заняття з лікувальної фізичної культури проводяться в усіх класах по групах тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з урахуванням захворювання та вікових особливостей дітей і регламентуються розкладом.
2.32. Трудове навчання в усіх класах проводиться під контролем лікарів-педіатрів. Трудове навантаження визначається в індивідуальному порядку з урахуванням стану здоров'я, фізичних можливостей кожного учня і систематично контролюється старшим лікарем школи.
2.33.         Поряд з навчанням та вихованням проводиться комплексне лікування хворих дітей відповідно до вимог сучасної пульмонології. Одночасно з кліматолікуванням діти одержують масаж, інгаляції, медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування.
2.34. Показання:
- Хронічна пневмонія, вроджені пороки розвитку бронхів і легенів при відсутності дихальної або легенево-серцевої недостатності, а також ознак загострення хронічного загального процесу.
- Стан після операції з приводу хронічних неспецифічних захворювань легенів (не раніше 6 місяців після операції), відсутність дихальної недостатності і активності запального процесу у бронхах та легенях.
- Рецидивуючий або астматичний бронхіт у період ремісії.
- Бронхіальна астма легкого або середнього ступеня у період стійкої ремісії.
- Різні форми респіраторних алергозів (алергійний ларингіт, трахеїт та інше) у період ремісії.
2.35. Протипоказання:
      - Наявність ознак загострення запального процесу у бронхо-легеневій системі.
      - Наявність дихальної або легенево-серцевої недостатності.
      - Бронхіальна астма у тяжкій формі з частими приступами, приступний період бронхіальної астми.
      - Психічні захворювання з порушенням інтелекту дитини.
      - Дитячий церебральний параліч тяжкої форми.
3.    УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є:
- учні (вихованці);
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань;
- брати участь у різних заочних  видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- виконувати  інші обов'язки, що визначаються згідно із статтею 52 Закону України «Про освіту».
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
- участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінок, осіб, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів освіти;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виконувати інші обов'язки, що визначаються згідно із статтею 56 Закону України «Про освіту».
3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до чинного законодавства.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, підлягають стягненню або звільненю з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11.         Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів освіти, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12.         Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.13.         Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у навчальному закладі;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу;
3.14.         Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
4.    УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 
4.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор, який призначається на посаду та  звільняється з посади рішенням Херсонської обласної ради, а у разі утворення вакансії Херсонська обласна рада призначає виконуючого обов’язки директора на визначений строк, встановлений за погодженням сторін.
Заступники директора та інші педагогічні працівники призначаються та звільняються управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації за відповідним поданням директора навчального закладу.
Директором навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
-         працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
-         учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
-         батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо у їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
4.3. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
4.4. Загальні збори (конференція):
- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голову ради навчального закладу;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.4. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.4.1.        Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.4.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II – III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.
4.4.4. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
4.4.5. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.4.6. Рада навчального закладу діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
4.4.7. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
4.4.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
4.4.9. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.4.10. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.4.11. Рада навчального закладу:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
4.4.12. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.5. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів(конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для усіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.
4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 5-11 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
-         скликає і координує роботу піклувальної ради;
-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
-         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до їх повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.6.5. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.7. Директор навчального закладу:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- без доручення представляє навчальний заклад в державних та інших органах, судових інстанціях, в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами за погодженням з Засновником;
- відповідає за стан і збереження нерухомого та іншого майна, переданого в оперативне управління закладу;
-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;
- несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства в діяльності навчального закладу та за результати діяльності навчального закладу в цілому;
- несе зобов’язання щодо своєчасного і точного виконання доручень Засновника або уповноваженого ним органу;
- здійснює інші повноваження щодо управління навчальним закладом, передбачені законом і цим статутом.
4.8. При тимчасовій відсутності директора навчального закладу виконання його функцій у повному обсязі покладається на його заступника або іншого працівника трудового колективу.
4.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується згідно з чинним законодавством.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.10.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.11.         Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення навчального і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.12.         Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.13.         У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
4.14. Засновник навчального закладу:
- затверджує статут навчального закладу та вносить до нього зміни або зативерджує нову редакцію;
- погоджує створення відокремлених структурних підрозділів;
- здійснює контроль за використанням та збереженням майна, закріпленого за закладом безпосередньо або через уповноважений нею орган і має право вилучати з оперативного управління надлишкове майно, а також майно, що не використовується та майно, що використовується не за призначенням;
 - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального закладу;
- здійснює контроль за дотриманням вимог цього статуту;
 - здійснює інші повноваження щодо управління навчальним закладом, передбачені чинним законодавством України і цим статутом;
- має право, у разі порушення трудової дисципліни, не виконання (неналежного виконання) покладених на директора обов’язків, притягнути до досциплінарної відповідальності директора, у тому числі шляхом оголошення догани розпорядженням голови Херсонської обласної ради.
4.15. На вимогу Херсонської обласної ради або уповноваженого нею органу навчальний заклад надає у встановлений термін:
- інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності;
- фінансову звітність закладу.
Навчальний заклад забезпечує безперешкодний доступ Херсонської обласної ради або уповноваженого нею органу до приміщень та документів закладу.
 
5.    МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно, навчального закладу  є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та закріплене за начальним закладом на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. Здійснюючи право оперативного управління майном, навчальний заклад володіє та користується зазначеним майном, здійснюючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, крім основних фондів, розпорядження якими здійснюється з дозволу обласної ради.
5.3. Майно навчального закладу не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним   і фізичним особам без згоди Херсонської обласної ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Згоду на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна закладу надає виключно Херсонська обласна рада.
5.4. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вилучення земельних ділянок у навчального закладу здійснюється за погодженням з Херсонською обласною радою.
5.5. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства..
5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, комп'ютерних кабінетів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, спального корпусу  для учнів, в якому знаходяться спальні та ігрові кімнати, медичні кабінети, їдальня, лазня.
5.7. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі.
 
6.    ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
 1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

 Фінансування закладу здійснюється на основі кошторису. Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків розробляється навчальним закладом та затверджується управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.
 1. Навчальний заклад є неприбутковим закладом, джерелами фінансування якого  є:

-бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти добровільно передані  фізичними та юридичними особами;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
6.3. Навчальний заклад має право на придбання та аренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
6.4. Доходи навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом
6.5. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть розподілятись серед  засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів  органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
6.6. Порядок діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності  в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією навчального закладу самостійно.
6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.
7.    МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
8.    КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль за діяльністю санаторної школи-інтернату здійснюють Міністерство освіти і науки України, Херсонська обласна рада,  Державна інспекція навчальних закладів, управління  освіти, науки та молоді   Херсонської обласної державної адміністрації, Держпродспоживслужба.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються Власником залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до вимог законодавства та цього статуту.
9.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації. Ліквідація та реорганізація  (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється згідно з рішенням Херсонської обласної ради або за рішенням суду  у встановленому чинним законодавством України порядку.
9.2. У разі реорганізації  або ліквідації навчального закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (установам) відповідного виду, або зараховуються до доходу обласного бюджету відповідно до рішення Херсонської обласної ради.
          9.3. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
         
          10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
         
          10.1. Всі питання неврегульовані цим Статутом, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
          10.2. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється Херсонською обласною радою.
Голова Херсонської обласної ради                                                       В.М.Мангер